Recently Added Item(s)
Darmowa dostawa na terenie Polski
Menu

Regulamin zwrotów i promocji testów 30 dni sklepu internetowego materaceluna.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Luna Agnieszka Sokołowska, prowadząca Sklep Internetowy materaceluna.pl wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 9481540038, REGON: 388192272 z siedzibą przy ul. Ks. Sedlaka 22, 26- 600 Radom w Polsce.

2. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie zwrotów oraz promocji 30 dni testów.

II. Definicje

a) „dzień roboczy” - dzień, który nie jest sobotą, niedzielą, ani dniem ustawowo wolnym od pracy;
b) „Kupujący” - osoba fizyczna składająca Zamówienie na Stronie;
c) „kod zniżkowy” – unikalny ciąg znaków generowany przez Sprzedawcę uprawniający do uzyskania zniżki na zakup Produktu po wpisaniu go w formularzu zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego;
d) „Konto” – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym Benetsleep.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
e) „Koszyk”– forma magazynowania wybranych przez Kupującego/Użytkownika Produktów w Sklepie Internetowym w celu późniejszego ich zakupu;
f) „Potwierdzenie Zamówienia” – wiadomość e-mail potwierdzająca akceptację przez Sklep materaceluna.pl zamówienia Produktu;
g) „Produkt”– oferowany w Sklepie materac termoelastyczny luna dostępny w rozmiarach: 80x200, 90x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200 [cm]; 200x200
h) „Rejestracja” – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym materaceluna.pl;
i) „Sklep Internetowy”, „Sprzedawca” – sklep internetowy prowadzony przez Luna Agnieszka Sokołowska pod adresem: www.materaceluna.pl;
j) “Umowa”- umowa sprzedaży zawarta na odległość przez Zamówienie Produktu bądź Produktów zgodne z niniejszym Regulaminem, zaakceptowane przez nas zgodnie z postanowieniem 4a) powyżej,
k) „Użytkownik” – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
l) "Zamówienie" - złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego materaceluna.pl w oferta zawarcia umowy sprzedaży Produktu – materaca termoelastycznego Luna w określonym rozmiarze;
m) odniesienia do „punktów” oznaczają punkty niniejszego Regulaminu;
n) słowa użyte w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie, a odniesienia do osób obejmują każdą osobę fizyczną, przedsiębiorstwo, korporację, firmę lub spółkę.
5. Składając Zamówienie Kupujący oświadcza, że ma ukończone 18 lat oraz miejsce zamieszkania w Polsce.
6. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów na sprzedaż i dostawę Produktów. Złożenie Zamówienia, podanie wskazówek dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy Produktów każdorazowo oznacza akceptację niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie wyłącza zagwarantowanych ustawowo praw konsumenckich.

III. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Ks. Sedlaka 22, 26-600 Radom,

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontak@materaceluna.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy:

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

IV Zwroty

 1. Każdemu Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego Benetsleep.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa konsumenckiego - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy upływa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w fizyczne posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w fizyczne posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest poinformować Sklep Internetowy o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną: kontakt@materaceluna.pl). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od wystarczy, aby Kupujący wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. 14 dni na zwrot produktów tyczy się wszystkich produktów dostępnych w ofercie sklepu materaceluna.pl z wyłączniem materacy o wymiarach specjalnych.


V Promocja “30 dni testów za darmo”

 1. materaceluna.pl ustanawia prawo do zwrotu Produktu w ciągu 30 dni od daty jego dostarczenia. Niezależnie od pozostałych przysługujących praw związanych z otrzymaniem wadliwego Produktu.

 2. 30 dni darmowego testowania jest dostępne dla wszystkich klientów na terenie Polski

 3. Materac nie może posiadać wyraźnych śladów zniszczenia, zabrudzenia lub innych ingerencji w jego warstwę wierzchnią lub wewnętrzną (wypełnienia).

 4. Promocja nie obowiązuje w przypadku zamówienia wymiaru specjalnego oraz materacy dla dzieci Luna Baby oraz produktów z kategorii „Akcesoria”

 5. Promocja 30 dni testów obowiązuje wyłącznie produkt materac termoelastyczny Luna

 6. Kupujący nie ponosi żadnych kosztów. Sklep internetowy materaceluna.pl oferuje darmowy zwrot towarów poprzez partnera logistycznego, który odbierze przesyłkę z wyznaczonego przez Kupującego miejsca.

 7. Aby zwrócić towar, należy skontaktować się ze sklepem mailowo pod adresem kontakt@materaceluna.pl w celu ustalenia daty i miejsca odbioru zwracanego Produktu.

 8. Od momentu wejścia w posiadanie Produktu Kupujący jest zobowiązany do jego przechowywania i prawidłowego użytkowania. Zwracany Produkt musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o decyzji Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w początkowej transakcji. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem Produktu. Sklep Internetowy materaceluna.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.VI. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.