Recently Added Item(s)
Darmowa dostawa na terenie Polski
Menu

Regulamin Sklepu Internetowego materacelune.pl

W celu zgłoszenia uwag lub sugestii, uprzejmie prosimy o kierowanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na nasz adres: kontakt@materaceluna.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Luna Agnieszka Sokołowska, prowadząca Sklep Internetowy materaceluna.pl wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 9481540038, REGON: 388192272 z siedzibą przy ul. Ks. Sedlaka 22, 26- 600 Radom w Polsce.
2. Niniejszy Regulamin reguluje m.in. kwestie składania zamówień, zawarcia zmowy, dostawy Produktów, odstąpienia od umowy, procedurę postępowania w przypadku Produktów wadliwych, warunki realizacji kodów zniżkowych, warunki Programu Polecającego oraz ograniczenie odpowiedzialności.
3. Zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
a) „dzień roboczy” - dzień, który nie jest sobotą, niedzielą, ani dniem ustawowo wolnym od pracy;
b) „Kupujący” - osoba fizyczna składająca Zamówienie na Stronie;
c) „kod zniżkowy” – unikalny ciąg znaków generowany przez Sprzedawcę uprawniający do uzyskania zniżki na zakup Produktu po wpisaniu go w formularzu zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego;
d) „Konto” – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym Benetsleep.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
e) „Koszyk”– forma magazynowania wybranych przez Kupującego/Użytkownika Produktów w Sklepie Internetowym w celu późniejszego ich zakupu;
f) „Potwierdzenie Zamówienia” – wiadomość e-mail potwierdzająca akceptację przez Sklep materaceluna.pl zamówienia Produktu;
g) „Produkt”– oferowany w Sklepie materace i akcesoria
h) „Rejestracja” – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym materaceluna.pl;
i) „Sklep Internetowy”, „Sprzedawca” – sklep internetowy prowadzony przez Luna Agnieszka Sokołowska pod adresem: www.materaceluna.pl;
j) “Umowa”- umowa sprzedaży zawarta na odległość przez Zamówienie Produktu bądź Produktów zgodne z niniejszym Regulaminem, zaakceptowane przez nas zgodnie z postanowieniem 4a) powyżej,
k) „Użytkownik” – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
l) "Zamówienie" - złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego materaceluna.pl w oferta zawarcia umowy sprzedaży Produktu – materaca termoelastycznego Luna w określonym rozmiarze;
m) odniesienia do „punktów” oznaczają punkty niniejszego Regulaminu;
n) słowa użyte w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie, a odniesienia do osób obejmują każdą osobę fizyczną, przedsiębiorstwo, korporację, firmę lub spółkę.
5. Składając Zamówienie Kupujący oświadcza, że ma ukończone 18 lat oraz miejsce zamieszkania w Polsce.
6. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów na sprzedaż i dostawę Produktów. Złożenie Zamówienia, podanie wskazówek dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy Produktów każdorazowo oznacza akceptację niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie wyłącza zagwarantowanych ustawowo praw konsumenckich.


II. REJESTRACJA


7. Rejestracja w Sklepie Internetowym materaceluna.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
8. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe i wymagane dane.
9. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu Internetowego.


III. ZAMÓWIENIA I SPOSÓB PŁATNOŚCI

10. Zamówienia można złożyć za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem: https://www.materaceluna.pl
11. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, a Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza Zamówienia.
12. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
13. Koszyk umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
14. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do Koszyka wybrane przez siebie Produkty oraz kliknąć przycisk „Zamawiam”. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta, podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy. W celu finalizacji zamówienia Kupujący przekierowany zostanie na stronę, na której należy podać dane wymagane do realizacji Zamówienia. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: sposób dostawy i płatność.
15. Strona wyświetla wysokość kwoty należnej do zapłaty z uwzględnieniem odpowiedniej stawki podatku VAT.
16. Końcowym etapem jest określenie formy rachunku (paragon lub faktura VAT). W przypadku akceptacji wszystkich wymaganych elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „Zamawiam i płacę”. Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Akceptowane są następujące formy płatności za Zamówienia: przelew tradycyjny, płatność on-line
17. Kupujący może zostać poproszony przez realizatora płatności o podanie szczegółów dotyczących karty płatniczej lub rachunku bankowego, przy czym musi być w pełni uprawniony do używania tej karty lub rachunku bankowego. Karta lub rachunek bankowy muszą mieć wystarczającą ilość środków na pokrycie planowanej płatności.
18. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem, że wszystkie dane przekazane w celu zakupienia Produktu są zgodne z prawdą, Kupujący jest uprawniony do używania karty kredytowej, rachunku bankowego lub innej formy płatności, z której korzysta oraz posiada wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na pokrycie kosztów Produktu. Spółka zastrzega sobie prawo do potwierdzenia szczegółów dotyczących płatności Kupującego przed dostarczeniem Produktu.
19. Składając Zamówienie Kupujący przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia.
20. Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionego Produktu do momentu wystawienia przez Sklep Internetowy Potwierdzenia Zamówienia.
21. Sklep Internetowy materaceluna.pl nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Produktu dopóki nie wyśle Potwierdzenia Zamówienia. Dopóki Sklep Internetowy wyraźnie nie potwierdzi, że przyjął Zamówienie, wysyłany e-mail, list, faks lub jakiekolwiek inne Potwierdzenie otrzymania Zamówienia służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi Potwierdzenia Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia może wskazywać numer Zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówionego Produktu. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia według uznania z jakiegokolwiek powodu, w tym niedostępności Produktu.
22. Umowa jest zawarta, a Sprzedający staje się prawnie zobowiązana dostarczyć Kupującemu Produkt w chwili Potwierdzenia Zamówienia, tj. chwili zawarcia umowy na odległość. Potwierdzenie Zamówienia jest uznawane za skuteczne po wysłaniu i przekazaniu go do systemu e- mailowego Kupującego w sposób umożliwiający Mu zapoznanie się z jego treścią.


IV. REALIZACJA DOSTAWY


23. Produkt dostarczany jest na miejsce dostawy określone przez Kupującego w Zamówieniu. Dostawa możliwa jest tylko na terenie Polski.
24. Sklep Internetowy powiadamia Kupującego o szacowanym terminie dostawy Produktu. W stosunku do osób innych niż konsumenci w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie.
25. W chwili dostarczenia Produktu Kupujący powinien podpisać potwierdzenie odbioru. Po podpisaniu potwierdzenia odbioru, w momencie dostawy Kupujący zobowiązuje się sprawdzić, czy produkt nie ma oczywistych usterek, wad lub uszkodzeń. Dla wygody Kupujący powinien zachować potwierdzenie odbioru Produktu na wypadek późniejszych kontaktów ze Sklepem Internetowym odnośnie Produktu.
26. Wysyłka produktu następuje w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia Potwierdzenia Zamówienia przez Sklep Internetowy. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.
27. Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Kupującego w momencie doręczenia, chyba że doręczenie jest opóźnione w wyniku naruszenia przez Kupującego zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku ryzyko przechodzi na Kupującego w dniu, kiedy doręczenie miałoby miejsce, gdyby do takiego naruszenia nie doszło. Od chwili przejęcia przez Kupującego ryzyka Luna Agnieszka Sokołowska nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Produktu.
28. Przy otwieraniu Produktu sugerujemy zachowanie ostrożności, co pozwoli na uniknięcie naruszenia lub zniszczenia Produktu.
29. Kupujący zobowiązany jest zapewnić bezpieczny odbiór Produktu od przewoźnika bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy Kupujący nie może przyjąć dostawy bądź odebrać Zamówienia, zobowiązany jest do niezwłoczne poinformowania o tym fakcie oraz wskazania dogodnego innego terminu dostawy.
30. Jeśli dostawa lub odbiór opóźnia się z powodu nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki przez Kupującego lub jeśli nie przyjmie On dostawy lub nie odbierze Produktu od przewoźnika, Sklep Internetowy może (bez uszczerbku dla innych przysługujących nam praw lub środków prawnych) wykonać jedną lub obie z następujących czynności:
a) naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie Produktu oraz inne poniesione uzasadnione koszty;
b) nie udostępniać Produktu do dalszej dostawy lub odbioru i poinformować o odstąpieniu od Umowy w trybie natychmiastowym, w którym to przypadku zwrócimy Kupującemu lub firmie obsługującej kartę kredytową Kupującego pieniądze zapłacone nam na mocy danej Umowy, pomniejszone o kwotę naszych uzasadnionych wydatków administracyjnych (w tym za próbę dostarczenia i zwrot Produktu oraz wszelkie opłaty za magazynowanie, jakie przewidziano w punkcie 24a) powyżej).
31. Sklep Internetowy materaceluna.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia, przeszkody lub opóźnienia w realizacji Umowy spowodowane przyczyną niepodlegającą jego kontroli, w tym za działanie siły wyższej.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTÓW


32. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku Kupujący zostaje otrzyma zwrot wszelkich dokonanych płatności.
33. Zwrot płatności w przypadku odstąpienia od umowy przez Sklep Internetowy materaceluna.pl następuje w drodze metody, jakiej użyto do zapłaty za Produkt.
34. Każdemu Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego Benetsleep.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa konsumenckiego - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy upływa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w fizyczne posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w fizyczne posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest poinformować Sklep Internetowy o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną: kontakt@materaceluna.pl). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od wystarczy, aby Kupujący wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Promocja “30 dni testów za darmo”

35. Dodatkowo, materaceluna.pl ustanawia prawo do zwrotu Produktu w ciągu 30 dni od daty jego dostarczenia. Niezależnie od pozostałych przysługujących praw związanych z otrzymaniem wadliwego Produktu.


    30 dni darmowego testowania jest dostępne dla wszystkich klientów na terenie Polski


*** Promocja nie obowiązuje w przypadku zamówienia wymiaru specjalnego oraz materacy dla dzieci Luna Baby oraz produktów z kategorii „Akcesoria”


Kupujący nie ponosi żadnych kosztów. Sklep internetowy materaceluna.pl oferuje darmowy zwrot towarów poprzez partnera logistycznego, który odbierze przesyłkę z wyznaczonego przez Kupującego miejsca. Aby zwrócić towar, należy skontaktować się ze sklepem mailowo pod adresem kontakt@materaceluna.pl w celu ustalenia daty i miejsca odbioru zwracanego Produktu.
36. Możliwość zwrotu artykułów w ciągu 30 dni nie narusza ani nie ogranicza praw konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
37. Od momentu wejścia w posiadanie Produktu Kupujący jest zobowiązany do jego przechowywania i prawidłowego użytkowania. Zwracany Produkt musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania.
38. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o decyzji Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w początkowej transakcji. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem Produktu. Sklep Internetowy materaceluna.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
39. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania Produktu.


VI. REKLAMACJE – RĘKOJMIA


40. Sprzedawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, tj. Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).


VII. KODY ZNIŻKOWE


41. Wystawcą kodów rabatowych jest Luna Agnieszka Sokołowska. Honorowane są kody zniżkowe wystawione, dostarczone i promowane jedynie przez Sprzedawcę.
42. Każdy kod zniżkowy i posiada indywidualne oznaczenie w postaci ciągu znaków.
43. Skorzystanie z kodu zniżkowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych dla celów promocyjnych i marketingowych przez Luna Agnieszka Sokołowska (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.).
44. Kod zniżkowy nie może zostać wymieniony na środki pieniężne lub ich zamiennik, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie.
45. Kod zniżkowy może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego ważności, o ile dany kod zniżkowy określa taką datę.
46. Kod zniżkowy uprawnia do jednorazowej kwotowej obniżki ceny kupna jakiegokolwiek Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym materaceluna.pl przy dokonaniu jednego Zamówienia.
47. Przy dokonaniu jednego Zamówienia w Sklepie Internetowym można wykorzystać tylko jeden kod zniżkowy.
48. Kody zniżkowe nie łączą się z innymi promocjami, kodami zniżkowymi oraz z udziałem w Programie Polecającym, to jest przy wykorzystaniu kodu zniżkowego przy dokonaniu Zamówienia Kupujący może obniżyć cenę zakupu Produktu jedynie o kwotę wskazaną w kodzie zniżkowym bez dodatkowych upustów wynikających z innych promocji prowadzonych przez Sklep Internetowy.
49. Zwrot Produktów zakupionych z wykorzystaniem kodów zniżkowych następuje zgodnie z punktem 25 niniejszego Regulaminu, tj. otrzyma zwrot dokonanej płatności.
50. Sprzedawca uprawniony jest do odmowy realizacji Kodu Zniżkowego, jeżeli budzi wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia lub upłynął termin jego ważności.
51. Każdy Użytkownik realizujący Kody Zniżkowe oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.


VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI


52. Sklep Internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
53. Luna Agnieszka Sokołowska jako administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
54. Luna Agnieszka Sokołowska zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Kupujących danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
55. Luna Agnieszka Sokołowska jako Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego i w celu reklamy własnych produktów (Newsletter).
56. Kupujący podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
57. Kupujący ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem Internetowym na dane kontaktowe podane powyżej.


IX. POLITYKA COOKIES


58.
Sklep Internetowy materaceluna.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


59. Wszelkie zawiadomienia w ramach Umowy wymagają formy pisemnej i mogą zostać dostarczone za pomocą listu opłaconego z góry, za potwierdzeniem odbioru lub przez pocztę elektroniczną. Dla uniknięcia wątpliwości dla potrzeb Umowy i niniejszego Regulaminu, e- maile traktowane są jako zawiadomienia w formie pisemnej.
60. Wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za otrzymaną po potwierdzeniu, że e-mail został odebrany przez serwer odbiorcy w sposób umożliwiający odbiorcy zapoznanie się z ową wiadomością.
61. Jeśli jakikolwiek punkt niniejszego Regulaminu lub Umowy stanie się lub zostanie uznany za nieważny lub niepodlegający wykonaniu przez właściwy sąd, taka nieważność lub niewykonalność pozostaje bez wpływu na inne punkty, które obowiązują dopóki niniejszy Regulamin lub Umowa mogą pozostać w mocy z pominięciem punktu niepodlegającego wykonaniu.
62. Sklep Internetowy materaceluna.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą publikowane online, jednakże dalsze korzystanie ze strony uznaje się za akceptację nowego Regulaminu.
63. Materiały zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego materaceluna.pl przeznaczone są wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią podstawy do zobowiązania, ani części oferty lub umowy.
64. Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa polskiego, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący.
65. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży jednorazowo maksymalnie dwóch materacy. Po upływie 30 dni i nie zwróceniu materacy, Klient może dokonać kolejnego zamówienia.


XI. GWARANCJA


66. Sprzedawca (gwarant) gwarantuje (oświadczenie gwarancyjne), że:
materiał (pianki) użyty do produkcji materaców Luna – Produktu – przez okres trzech lat od dnia sprzedaży nie ulegnie spłaszczeniu o więcej niż 2 centymetry tj. wysokość materaca nie zmniejszy się o więcej niż 2 centymetry. W przypadku zmniejszenia wysokości materaca o więcej niż 2 centymetry w okresie objętym gwarancją, ą przy prawidłowym użytkowaniu Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, Kupującemu przysługuje żądanie od Sprzedawcy wymiany materaca- Produktu- o takich samych wymiarach na nowy, bez wad;
pianki użyte do produkcji materaców Luna- Produktu- przez okres trzech lat nie będą się kruszyć oraz pękać. W przypadku kruszenia się lub pękania pianek w okresie objętym gwarancją przy prawidłowym użytkowaniu Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, Kupującemu przysługuje żądanie od Sprzedawcy wymiany materaca- Produktu o takich samych wymiarach na nowy, bez wad;
67. W przypadku skorzystania z uprawnienia gwarancyjnego, o którym mowa a pkt 1 powyżej, Kupujący zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej lub e-mailowej wady Produktu. Pracownik Sklepu Internetowego skontaktuje się wówczas niezwłocznie w celu ustalenia sposobu, czasu i miejsca odebrania wadliwego Produktu od Kupującego na koszt Sklepu Internetowego.
68. Sklep Internetowy zastrzega 14-dniowy termin na rozpatrzenie żądania gwarancyjnego.
69. W przypadku uwzględnienia żądania gwarancyjnego, Sklep Internetowy wyśle na wskazany adres i na własny koszt wymieniony materac lub pokrowiec w ciągu 21dni licząc od dnia uwzględnienia żądania gwarancyjnego.
70. Gwarancją nie są objęte rzeczy wymienione poniżej (mogą istnieć inne rzeczy, które nie są tu wymienione):
Normalne zmniejszenie się twardości najwyższej pianki, która nie wpływa na jakość korzystania z materaca i jest zjawiskiem normalnym. Obejmuje ono ugięcia mniejsze od 3 cm
Zniszczenia powstałe w wyniku użytkowania materaca takie jak podrapania, zalania;
Niedopasowanie do osobistych oczekiwań;
Przeznaczenie inne, niż do użytku domowego;
Użycie siły lub zniszczenie materaca, które powodują wady, takie jak spalenie, rozdarcie, nacięcia, plamy;
Ekspozycja materaca na niskie temperatury przez dłuższy okres, co może powodować trwałe uszkodzenie produktu;
Pleśń, brud, zapach wynikające z niedbałości o materac.
Reklamacja, która nie dotyczy oryginalnie nabytego produktu;
Zwroty materaca, który nie został otwarty w ciągu miesiąca od daty dostarczenia;